Jeanne Roeland, gevestigd in Utrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.jeanneroeland.nl

mail@jeanneroeland.nl

Registratie KVK onder nummer 67217036

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Jeanne Roeland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Jeanne Roeland, in correspondentie en telefonisch.

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan is 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeanneroeland@gmail.com. Dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jeanne Roeland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling – De grondslag hiervoor is Overeenkomst, namelijk een coach-of trainingsovereenkomst.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – De grondslag is hiervoor Toestemming, om onder andere afspraken te kunnen maken/verzetten en/of opdrachten en informatie te kunnen versturen ten behoeve van het coachtraject of de training.
 • Om diensten (coaching en of training) bij je te leveren – De grondslag hiervoor is Overeenkomst, namelijk een coach-of trainingsovereenkomst.
 • Het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame – De grondslag hiervoor is Gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
 • Jeanne Roeland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte – De grondslag hiervoor is Wettelijke verplichting, namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.

Uitleg grondslagen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.

Aangezien Jeanne Roeland jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst ben je verplicht de persoonsgegevens op te geven (met uitzondering van de gegevens over je geboortedatum en gezondheid). Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we niet overgaan tot het starten en/of het voortzetten van de coaching of training.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Jeanne Roeland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

De coachtraject relevante gegevens qua inhoud gesprekken worden na 7 jaar verwijderd.

De traject relevante gegevens qua data en duur van de gesprekken worden na 10 jaar verwijderd.

Persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in het klantenadressenbestand staan.

Deze bewaartermijnen eindigen na boven genoemde jaren, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Jeanne Roeland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jeanne Roeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mailblue is een partner van Active Campaign en werkt bij het verlenen van haar diensten samen met Active Campaign waardoor er binnen dat kader gegevens kunnen worden gedeeld met Active Campaign en Mailblue. Active Campaign is verantwoordelijk voor de servers en de software is gevestigd in de Verenigde Staten. Mailblue heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Active Campaign waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de beveiliging hoe Mailblue gegevens verwerkt en verzameld kun je het privacybeleid van mailblue raadplegen: https://mailblue.nl/legal/privacy-policy/

 1. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Jeanne Roeland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

We maken gebruik van Google Analytics-cookies. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij zorgen ervoor dat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Tevens hebben we de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. We maken verder geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Deze maatregelen hebben we getroffen om je privacy te waarborgen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeanne Roeland en je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@jeanneroeland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jeanne Roeland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jeanne Roeland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen op misbruik, neem dan contact op met ons. Telefonisch of via mail@jeanneroeland.nl. Jeanne Roeland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 1. Verwerkersovereenkomst met Mailblue
  Jeanne Roeland maakt in de coaching gebruik van het online e-mailmarketing Mailblue. In Mailblue staan de e-mailgegevens van geïnteresseerden die uitsluitend op verzoek e-mails ontvangen van Jeanne Roeland Advies & Coaching. Mailblue voldoet aan de eisen van de Europese Privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Jeanne Roeland heeft bovendien een verwerkersovereenkomst met Mailblue afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst hebben Jeanne Roeland en Mailblue afspraken gemaakt om de persoonlijke data van geintereseerden veilig te bewaren. U mag deze verwerkersovereenkomst inzien als u dat wilt. Voor vragen over de veiligheid van Mailblue en uw privacyrechten verwijst Jeanne Roeland u naar het privacyreglement van Mailblue: https://mailblue.nl/legal/privacy-verified/
 2. Veranderingen
  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Opgesteld op 23 mei 2018 en aangepast op 24 maart 2022.

 

Blog at WordPress.com.

%d bloggers liken dit: